Ηλεκτραντλίες

Υποβρύχιες – αντιπλημμυρικά συστήματα

 • λυμάτων με σύστημα κοπτήρων
 • αντλίες
  πλαστικές για αποστράγγιση φρεατίων
 • καθαρών υδάτων - πηγαδιών (πλαστικές)
 • άντληση και μεταφορά λυμάτων
 • καθαρών υδάτων - πηγαδιών - γεωτρήσεων (ανοξείδωτες)
 • καθαρών υδάτων - πηγαδιών - γεωτρήσεων (ανοξείδωτες)
 • ημιακαθάρτων υδάτων - ομβρύων

Επιφανείας

 • αυτομάτου αναρροφήσεως
 • διβάθμιες εξωτερικές
 • περιφερειακές

Μεταγγίσεων

 • μεταγγίσεων λαδιού, κρασιού,πετρελαίου, θαλασσινού νερού, τροφίμων
 • οινολογικό φίλτρο colombo με 6-12-18 στάδια φίλτρανσης (καλύπτεται πλήρης γκάμα ανταλλακτικών φίλτρων)

Βενζινοκίνητα πετρελαιοκίνητα συγκροτήματα

 

Βενζινοκίνητες και πετρελαιοκίνητες αντλίες αυτομάτου αναρροφήσεως για άντληση νερού, μεταφορά, και πυρόσβεση εκεί όπου δεν υπάρχει ρεύμα

Πιεστικά συγκροτήματα

 
 • αυτόματα πιεστικά συγκροτήματα με μία ή δύο αντλίες
 • δοχεία ύδρευσης με πέντε χρόνια εγγύηση λειτουργίας χωρίς έλεγχο του αέρα